Usługi geologiczne i geotechniczne

Usługi geologiczne i geotechniczne

Usługi geologiczne i geotechniczne – na etapie dokumentacji projektowej badania inżynieryjno-geologiczne i geotechniczne pozwalają podjąć optymalną decyzję dotyczącą wyboru rodzaju, struktury i głębokości fundamentu, opracować decyzje dotyczące planowania przestrzennego. A także zbudować obliczony model geomechaniczny interakcji budynków i konstrukcji z naturalnym fundamentem, uzasadnić metody wykopów. Przed skorzystaniem usługi geologicznej i geotechnicznej należy przedstawić plan topograficzny z zarysowanymi konturami projektowanych konstrukcji, aby wspólnie z ekspertami opracować zakres uprawnień.

Rezultatem usługi geologicznej i geotechnicznej będzie raport techniczny opracowany na podstawie pracy w terenie i laboratorium, zawierający statystyczne przetwarzanie wyników analiz laboratoryjnych, wnioski dotyczące budowy geologicznej i litologicznej, składu, stanu. A także, właściwości fizyko-mechanicznych gleb, warunków hydrogeologicznych, niekorzystnych procesów i zjawisk oraz materiał graficzny w postaci przekrojów geologiczno-litologicznych, inżynieryjno-geologicznych i map tematycznych.

W ramach usługi geologicznej i geotechnicznej przeprowadzane są badania inżynieryjne i geotechniczne w celu uzyskania szczegółowych informacji o cechach właściwości odkształcających gleb na terenie budowy. Po tym, jak te informacje są w rękach inżynierów, zaczynają projektować fundamenty i planować pracę tak zwanego cyklu zerowego. Inną ważną funkcją badań inżynieryjnych i geotechnicznych jest zapobieganie. Znajomość gleb pozwala przewidywać możliwe sytuacje krytyczne podczas wykopów i prac budowlanych, co oznacza zapobieganie im.

Usługi geologiczne i geotechniczne składają się z grupy prac:

  • Badania gleb
  • Sondowanie (dynamiczne i statyczne)
  • Praca typu eksperymentalnej filtracji
  • Modelowanie interakcji projektowanego budynku ze środowiskiem geologicznym
  • Ocena ryzyka gospodarczego, geologicznego i społecznego
  • Badanie zakresu wpływu projektowanej konstrukcji na otaczające budynki
  • Badanie gleby pod fundamenty budowlane.

Uzyskiwanie informacji o właściwościach mechanicznych gleb odbywa się za pomocą wykrywania dynamicznego i statycznego. Jeśli konstrukcja będzie oparta na palowym, połączonym fundamencie płytowym, wówczas prowadzenie sondowania statycznego jest obowiązkowe. Z reguły sondowanie dynamiczne i statyczne jest koniecznie stosowane w badaniu gleb piaszczystych.

Prace filtracji w ramach usług geologicznych i geotechnicznych

Warstwy wodonośne są obecne w każdej glebie. Aby przewidzieć ich wpływ na przyszłą strukturę i proces jej budowy, stosuje się pilotażowe prace filtracyjne. Korzystając z nich, określa się właściwości tych warstw wodonośnych, a następnie oblicza dopływ wody, opracowuje projekt obniżenia poziomu wody i przeprowadza się modelowanie hydrogeologiczne na dużą skalę. Pilotowe prace filtracyjne są przeprowadzane przy użyciu pompowania wody i ekspresowego załadunku.

Ocena ryzyka geologicznego

Ważnym elementem usług geologicznych i geotechnicznych jest ocena ryzyka geologicznego. Za pomocą tej techniki oblicza się wielkość możliwych strat w sferze społecznej i gospodarczej spowodowanych wypadkami. Wypadki te mogą wystąpić w wyniku krasowych procesów i podczas powodzi na terytorium. Ocena ryzyka geologicznego wiąże się z ich identyfikacją na danym terytorium i należy wziąć pod uwagę zarówno aktywację istniejących zagrożeń, jak i pojawienie się nowych konsekwencji budowy konstrukcji i jej eksploatacji.

Usługi geologiczne i geotechniczne dla domów prywatnych

Aby budowa prywatnego domu zakończyła się sukcesem, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych w ramach indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Głównym celem usług geologicznych i geotechnicznych takich prac jest określenie cech deformacji gleby. Takie informacje pomogą w prawidłowym opracowaniu projektu budowlanego lub wprowadzeniu zmian do już przygotowanego dokumentu. Dzięki temu można uniknąć różnych nieprzewidzianych sytuacji podczas budowy, a także zaoszczędzić znaczne pieniądze w przyszłości, eliminując szczeliny w okładzinach i ścianach.

Zakres uprawnień dla geologii prywatnego domu

Firma wykonująca usługi geologiczne i geotechniczne przygotuje zakres uprawnień do badań geologicznych. Klient musi dostarczyć odpowiednich danych: liczbę kondygnacji przyszłego domu, wielkość placu budowy, a także głębokość piwnicy, (jeśli jest to planowane). Podczas przeprowadzania badań dla domów prywatnych szczególną uwagę zwraca się na studnie. Powinny one znajdować się w miejscu, w którym planowana jest budowa.

Ponadto należy wywiercić studnie wzdłuż osi lub konturu zaprojektowanego domu. Głębokość studni do sprawdzania ziemi zależy od rodzaju zastosowanego fundamentu. W większości przypadków wystarczą 10-metrowe studnie. Na podstawie tych statystyk zestawiane są kompleksowe oferty dla domów prywatnych. Podczas wiercenia specjaliści wykonujący usługi geologiczne i geotechniczne pobiorą próbki gleby i wody gruntowej. Otrzymane materiały zostają poddane dokładnym badaniom w laboratorium. Przetworzone informacje zostaną zebrane w raporcie technicznym.

Rekomendowane artykuły