Co może ochroniarz w zakładzie pracy?

Co może ochroniarz w zakładzie pracy?

Co może ochroniarz w zakładzie pracy? Główne prawa i obowiązki pracowników ochrony reguluje aktualna Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. Rozdział 6. Jest jasne, że zgodność z prawem stosowania takich praw w praktyce zależy od konkretnych sytuacji i może być zaskarżona w sądzie.

INSTRUKCJE OBOWIĄZUJĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW

Postanowienia ogólne

1.‌ Ochroniarz jest odpowiedzialny za pełne i wysokiej jakości wykonanie powierzonych mu obowiązków w celu zapewnienia ochrony powierzonych mu wartości materialnych.

2.‌ Ochroniarz jest zatrudniony na polecenie dyrektora przedsiębiorstwa i podlega bezpośrednio szefowi ochrony.

3.‌ Ochroniarz kieruje się w swojej pracy obowiązującym ustawodawstwem, kolejnością osób, którym jest bezpośrednio podporządkowany oraz tym zakresem obowiązków.

4.‌ Na stanowisko ochroniarza może zostać powołana osoba powyżej 21 roku życia z wykształceniem średnim i indywidualnym przygotowaniem specjalnym bez przedstawiania wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego.

Pracownik ochrony ma prawo:

‌1. Żądać zaprzestania działań niezgodnych z prawem, przestrzegania prawa i porządku

2.‌ Uniemożliwić osobom nieupoważnionym wejście do strzeżonych obiektów

3.‌ W celu zatrzymania tych, którzy usiłują wejść (wejść) do chronionego obiektu (lub go opuścić) z naruszeniem ustalonych zasad, z obowiązkowym bezzwłocznym powiadomieniem o tym Terytorialnego Organu Policji

‌4. Przeciwdziałać przestępcom poprzez niezwłoczne poinformowanie policji o popełnieniu przestępstwa karnego lub administracyjnego 

‌5. Używać środków nacisku fizycznego, specjalnych środków i używać psów przewodników w sposób określony przez prawo

‌6. Do oględzin rzeczy (za dobrowolną zgodą osób), pojazdów w trakcie wykonywania kontroli dostępu, a także do zajęcia rzeczy i dokumentów będących narzędziami lub przedmiotem przestępstwa

‌7. Sprawdzić dokumenty potwierdzające tożsamość, nadać prawo wjazdu (wyjazdu), a także wjazdu (wyjazdu), importu (wywozu) mienia oraz wjazdu (wyjazdu) pojazdów przy realizacji kontroli dostępu do obiektów ochrony

‌8. Prowadzić otwarte nagranie wideo i fotografowanie wydarzeń jako środka pomocniczego w zapobieganiu bezprawnym działaniom wraz z obowiązkiem publikacji informacji o realizacji takich działań na chronionym obiekcie.

Ochroniarz zobowiązany jest:

1.‌ Unikać kradzieży dóbr materialnych w przedsiębiorstwie

  1. Opracować sytuacji na strzeżonym obiekcie, poznać miejsca zainstalowania i rozmieszczenia urządzeń komunikacyjnych, systemów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i sygnalizacji pożaru, aby móc z nich korzystać.
  2. Wspierać porządek i reguły ustalonych przez kierownictwo przedsiębiorstwa, wymagać ich wdrożenia od pracowników i gości.
  3. Pracować zespołowo, przestrzegać ogólnie przyjętych norm etyki i zachowania.

5.‌ Podczas wykonywania obowiązków być odpowiednio ubranym, mieć na ubraniu znak przynależności do podmiotu czynności ochroniarskiej (przy ochronie mienia), mieć przy sobie odpowiedni dowód tożsamości (podpis szefa firmy ochroniarskiej, data wystawienia, ważność dokumentu, zdjęcie zabezpieczenia strzec. 

6.‌ Zachowywać tajemnice prawnie chronione, a także informacje poufne o działalności gospodarczej podmiotów, informacje o życiu osobistym i rodzinnym jednostek (z wyjątkiem wyjątkowych przypadków przewidzianych prawem), nie podejmować działań naruszających porządek publiczny.

Jak wiemy, przestępcy są często znacznie lepiej uzbrojeni niż strażnicy. Dlatego ustawa „O działaniach zabezpieczających” przyznaje ochroniarzowi prawo do użycia siły i specjalnego wyposażenia. Ale można to zrobić tylko w skrajnych przypadkach: jeśli życie ludzi lub własność klienta są zagrożone.

Strażnicy mają prawo do walki wręcz tylko w przypadku zatrzymania przestępcy i tylko wtedy, gdy tylko takie działania mogą rozwiązać problem. Warunkiem wstępnym użycia siły lub specjalnych środków przeciwko osobie jest również ostrzeżenie. W takim przypadku musi upewnić się, że został dokładnie usłyszany!

Nie może użyć siły i specjalnych środków przeciwko następującym kategoriom obywateli:
– kobiety w ciąży;
– starsi ludzie;
– osoby z wyraźnymi oznakami niepełnosprawności;
– nieletni;
– nosiciele statusu immunitetu (pod pewnymi warunkami).

Co może ochroniarz w zakładzie pracy?

Należy też zaznaczyć, że nie da się użyć specjalnych środków, na przykład tego samego gazu łzawiącego, a tym bardziej broni, ani w nocnych klubach, ani w sklepach. Wszakże instytucje te są miejscami masowego gromadzenia się obywateli. Dość często to goście nocnych lokali rozrywkowych stają się ofiarami strażników, zwłaszcza gdy są pijani, ale nawet wobec takich strażników strażnicy nie mają prawa łamać prawa. W takim przypadku możliwe jest jedynie ustne zaoferowanie opuszczenia lokalu. Strażnicy nie mogą odrzucić pięści, nawet gdy pijani goście zaczęli się wściekać. Wystarczy oddzielić te osoby, zablokować im ręce, ale jednocześnie nie uderzać ani nie ranić. W przypadku odmowy zaprzestania działań niezgodnych z prawem strażnicy powinni wezwać policję. Z prawnego punktu widzenia wątpliwa jest tzw. „Kontrola twarzy”. Na przykład, jeśli do odwiedzenia instytucji wymagane jest ubranie się w garnitur i masz na sobie dżinsy, to nadal masz konstytucyjne prawo do swobodnego poruszania się i nikt nie może odmówić wstępu do tej instytucji. W przeciwnym razie możesz udać się do sądu i wygrać, jeśli udowodnisz na przykład utraconą korzyść z nieudanego spotkania z partnerem biznesowym.

Rekomendowane artykuły