Cel szkolenia wstępnego BHP

Cel szkolenia wstępnego BHP

Cel szkolenia wstępnego BHP – Kodeks Pracy jasno mówi, iż pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy nazywane jest szkoleniem wstępnym. Wiele osób zastanawia się jednak, jaki jest cel szkolenia BHP. W niniejszym tekście odpowiadamy na to pytanie.

Szkolenie wstępne BHP – jaki jest jego cel?

Właściwie przeprowadzone wstępne szkolenie BHP skutkuje tym, że pracownicy pozyskują odpowiednią wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do wykonywania pracy zgodnej z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia są także zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami, które występują na określonych stanowiskach pracy,

Obowiązek przejścia szkolenia wstępnego BHP dotyczy nowych pracowników, praktykantów w miejscu odbywania praktyk oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Szkolenie wstępne BHP – jak wygląda?

Jeśli chodzi o szkolenie wstępne, zgodnie z obowiązującymi zasadami powinno ono być przeprowadzone zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Celem tego szkolenia jest przekazanie pracownikowi odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne przy wykonywaniu danej pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa. W ramach szkolenia wstępnego pracownik jest też zapoznawany z zagrożeniami, które występują na poszczególnych stanowiskach pracy.

Cel szkolenia wstępnego BHP
Cel szkolenia wstępnego BHP

Pierwsza część szkolenia wstępnego BHP to instruktaż ogólny, który ma na celu zapoznanie pracownika z przepisami BHP, które są zawarte w kodeksie pracy i regulaminie pracy. Ponadto, pracodawca musi zaznajomić pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny przeprowadza specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nie powinien on trwać mniej niż półtorej godziny.

Instruktaż stanowiskowy to druga część szkolenia wstępnego BHP i ma ona na celu zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z zasadami bezpiecznej pracy. Przełożony przeprowadza taki instruktaż i według zasad powinien on trwać nie mniej niż sześć godzin zegarowych. Po zakończonym szkoleniu wstępnym BHP wystawiana jest karta odbycia szkolenia wstępnego. Osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny (specjalista ds. HP) wystawia potwierdzenie jego odbycia.

Szkolenie wstępne BHP – dokumentacja 

Pracownik po odbyciu szkolenia wstępnego BHP musi mieć potwierdzenia przebytego instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Konieczne jest zatem odnotowanie takiego faktu w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika odnośnie odbycia szkolenia wstępnego powinno być zaopatrzone w dane osobowe pracownika, miejsce oraz datę odbycia szkolenia i podpis. Dotyczy się to zarówno części dotyczącej instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego, które czasami przedstawiane są na osobnych kartkach.

Warte uwagi:

Oprócz wspomnianego oświadczenia pracownika istotne jest umieszczenie w aktach osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHP – ile czasu jest ważne?

Celem szkolenia wstępnego BHP jest zdobycie przez pracownika umiejętności wykonywania samodzielnej pracy i dobrego wykonywania obowiązków. W trakcie szkolenia wstępnego BHP istotna jest zarówno rozmowa wstępna instruktora, jak i dokładnie wyjaśnienie czynności, jakie pracownik będzie sam wykonywał, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.

Szkolenie wstępne BHP traci ważność po 12 miesiącach. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych są zobowiązane do powtarzania szkolenia wstępnego co pół roku.

Szkolenie wstępne BHP – online czy stacjonarnie?

Wstępne szkolenie BHP może być zrealizowane w dwójnasób: zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie wydaje się być wyjątkowo atrakcyjne, ponieważ każdy uczestnik może samodzielnie zapoznać się ze wszystkimi treściami, a następnie w dowolnym momencie zweryfikować posiadaną przez siebie wiedzę.

Cel szkolenia BHP wstępnego i szkolenia BHP okresowego

Wstępne szkolenie BHP jest kursem obowiązkowym dla każdego nowego pracownika. To pracodawca jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie. Według kodeksu pracy pracownik nie może podejść do pełnienia swoich obowiązków bez uprzedniego przeszkolenia i poznania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP wstępne składa się z dwóch części. Żaden pracownik nie może ominąć tego szkolenia, decydując się na pracę w danym miejscu.

Kolejną kategorią, o której warto wspomnieć, są okresowe kursy BHP. Mają one na celu usystematyzowanie całej dotychczasowej wiedzy, którą przekazano pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i jej ewentualne zaktualizowanie o nowe przepisy. W porównaniu ze wstępnym szkoleniem BHP, istnieje tutaj możliwość zwolnienia się z udziału w takim szkoleniu. Kto jest zwolniony z takiego obowiązku? Wszystkie osoby posiadające aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia u poprzedniego pracodawcy, bądź te, które odbyły szkolenie o podobnej tematyce w okresie 6 lub 12 miesięcy na podobnym stanowisku w innym zakładzie pracy. Okresowe kursy BHP są prowadzone na różne sposoby – mogą mieć formę samokształcenia kierowanego, seminarium bądź kursu. 

Rekomendowane artykuły